Tüzük

 

Tüzüğümüz

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1:Derneğin Adı: ´ ´ARAPGİR KÜLTÜR DERNEĞİ ´dir.

Derneğin merkezi İstanbul ´dur.

Dernek,yurt  içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2:Dernek,Arapgirlilerin her türlü hak ve menfaatlerini korumak ve aralarında Sosyal ekonomik,Kültürel dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak,Arapgirin tarihi,kültürü ve folklor turizm alanında çalışmalar ve araştırmalar yapmak,Arapgir ´in tarihi dokusu içerinde Kültür Turizmine kazandırmak,bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmak,Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak projeler yapmak,Aragir ´de aracılık,hayvancılıkve Organik Tarımı ´nın gelişmesi için projeler yapmak,tersine goçü sağlamak,İlçenin Ekonomik Yonden kalkınmasına destek olmak,Avrupa Birliği ve Dünya Bankası nezdinde projeler gerçekleştirmek,Sivil Toplum orgütleri ile iş birliği yapmak,Yüksek oğretim de eğitim goren oğrencilere Burs vermek,ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak,Dernek amacının gerçekleşmesi için Ticari ve İktisadi işletmeler kurmak,kurulmuş şirket ve ortaklıklara ortak olmak amacıyla kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs,seminer,konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgi,belge,doküman ve yayınları temin etmek,dokümantasyon merkezi oluşturmak,çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete,dergi,kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak,her türlü teknik araç ve gereci,demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi,ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak,sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar,konser,balo,tiyatro,sergi,spor,gezi ve eğlenceli etkinlikler vb.düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır,taşınmaz mal satın almak,satmak,kiralamak,kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek gorülmesi durumunda vakıf kurmak,federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak,gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslar arası faaliyette bulunmak,yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere,benzer amaçlı derneklerden,işçi işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,

13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek gorülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere,kamu kurum ve kuruluşları ile gorev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14-Dernek üyelerinin yiyecek,giyecek ve zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15-Gerekli gorülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

16-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,diğer derneklerde veya vakıf,sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

17-Sportif faaliyetlerde bulunmak,her türlü sportif faaliyetleri destelemek,başarılı sporcuları yetişmesi için destek sağlamak,

18-Kültürel etkinlikler düzenlemek kültür hizmetleri arasında her türlü tarihi eserlerin gün yüzüne çıkartılması için Üniversiteler,Tarih ve Bilimsel faaliyet gosteren kuruluşlar ile bu tarihi eserleri ulusal ve uluslar arası turizme kazındırmak amacı ile çalışmalar yapar,her dalda hizmet sunan sanatçıları destekler.Yoresel sanatçıların sanatlarını ircasıda maddi ve manevi destek sağlamak,

19-İhtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak,Yüksek oğretimde oğrenim goren oğrencilere burs vermek,burs verilmesini koordine etmek,

20-Arapgir ´in tarihi ile araştırma yapan kuruluşlar ile iş birliği yapmak için çalışmalar yapmak,sosyal ve ekonomik kalkınmasına destek sağlamak,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek,sosyal ve Kültürel alanda faaliyet gosterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3:Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabl eden ve mevzuatın ongordüğü koşullarını taşıyan Arapgirli nüfusuna kayıtlı ve veya Arapgirli olupta nüfusunu başka yere alanlar derneğe üye olma hakkına sahiptir.Ancak,yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye ´de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu,dernek yonetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya istediğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.Başvurusu kabul edilen üye,bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri müracaatları üzerine yonetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.Dernek Asil üyeleri eşit haklara sahiptir.Ancak dernek organlarına seçilebilmesi için en az 2 yıl asil üye olarak bulunması zorunludur.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan onemli destek sağlamış bulunanlar yonetim kurulu ile onursal üye olarak kabul edilebilir.Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır.Şubelere üye kayıtları alınan kişilerin kayıtları yapılmadan Genel Merkezin onayına sunulur.Genel Merkez yonetim kurulunun onayından sonra şubeye üye kayıtları yapılır.Şube Yonetim Kurulu üye kayıt işlemlerinde tüzük hükümlerine uymak zorundadırlar.

Üyelikten Çıkma

Madde 4:Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla,dernekten çıkma hakkına sahiptir.Üyenin istifa dilekçesi Yonetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlarınmış sayılır.Üyelikten ayrılma,üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5:Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen gorevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde odememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yonetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar,üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6:Derneğin organları aşağıda gosterilmiştir.

1-Genel Kurul,

2-Yonetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu,

4-Yüksek İstişare Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli,Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7:Genel Kurul,derneğin en yetkili karar organı olup;derneğe kayıtlı üyelerin katılımı ile şubelerin Yonetim Kurulu başkanı doğal delege olarak ve şubelerin Genel Kurul toplantısında seçilmiş 5 delegenin temsil edilmesinden oluşur.

Genel Kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yonetim veya Denetim Kurulunun gerekli gordüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul,3 yılda bir Mart ayı içerisinde,Yonetim Kurulunca belirlenecek gün,yer ve saatte toplanır

Genel Kurul toplantıya Yonetim Kurulunca çağrılır.

Yonetim Kurulu,Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa;üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi,üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakta gorevlendirir.

Çağrı Usulü

Yonetim Kurulu,dernek tüzüğüne gore kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler,en az on beş gün onceden günü,saati,yeri ve gündemi bir gazete de ilan edilmesi veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.Bu çağrıda,çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa,ikinci toplantının hangi gün,saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az,altmış günden fazla olamaz.

Toplantı,çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa,bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle,ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.Üyeler ikinci toplantıya,birinci fıkrada belirtilen esaslara gore yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

  Genel Kurul,katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun,tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır,çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantı da çoğunluk aranmaz.Ancak,bu toplantıya katılan üye sayısı,Yonetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

  Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri,Yonetim Kurulu üyeleri veya Yonetim Kurulunca gorevlendirilerek grevliler tarafından kontrol edilir.Üyeler,Yonetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

  Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yonetim kurulu başkanı veya gorevlendireceği yonetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yonetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

  Açılıştan sonra,toplantıyı yonetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

  Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda,oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini gostermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarına imzalarını atmaları zorunludur.

  Toplantının yonetim ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

  Genel Kurulda,yalnızca gündemde yer alan maddeler gorüşülür.Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından gorüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

  Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır;üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.Tüzel kişinin üye olması halinde,tüzel kişinin yonetim kurulu başkanı veya temsille gorevlendireceği kişi oy kullanır.

  Toplantıda gorüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.Toplantı sonunda,tutanak ve diğer belgeler yonetim kurulu başkanına teslim edilir.Yonetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yonetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorunludur.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8:Genel Kurulda ,aksine karar alınmamışsa,yonetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık  olarak oylanır.Gizli oylar,toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dokümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,genel kurul başkanının belirteceği yontem uygulanır.

Genel kurul kararları,toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

 Şu kadar ki,tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları,ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Gorev ve Yetkileri

Madde 9:Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca gorüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yonetim ve Denetim kurulları raporlarının gorüşülmesi ve yonetim kurulunun ibrası,

4-Yonetim kurulunca hazırlanan bütçenin gorüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek gorüldüğünde haklı sebeplerle onların gorevden alınması,

6-Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yonetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yonetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yonetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yonetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yonetim ve denetim kurullarının kamu gorevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ve her türlü odenek,yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için gorevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yonetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslararası faaliyet de bulunması,yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yonetim kurulunun diğer onerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin gorülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer bir gorevlerin yerine getirilmesi.

Yonetim Kurulunun Teşkili,Gorev ve Yetkileri

Madde 10:Yonetim Kurulu 1 başkan,8 asil ve 8 yedek üye olarak Genel kurulca seçilir.Başkanın seçimi tek dereceli olup,Genel kurul tarafından ayrı seçilir.

Yonetim kurulu,seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla gorev bolüşümü yaparak,başkan yardımcısı,sekreter,sayman ve üye ´yi belirler.

Yonetim kurulu,tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.Kararlar,toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yonetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin goreve çağrılması mecburidir.

Yonetim Kurulunun Gorev ve Yetkileri

Yonetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek doneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yonetmelikleri hazırlayarak genel kuru onayına sunmak,

4-Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak,derneğe ait taşınır veya taşınmaz malları satmak,bina veya tesis inşa ettirmek,kira sozleşmesi yapmak,dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini yapar,denetimde usulsüzlüğe ve tüzük hükümlerine aykırı davranılmasının tespiti halinde,genel merkez yonetim kurulu tarafından şube yonetim kurulunu gorevden alır,yerlerine yedek üyeden atama yaparak 30gün içerisinde şubenin olağanüstü genel kurula gitmesini sağlar,

7-Gerekli gorülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yonetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer gorevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

14-Her türlü basılı eser,dergi,gazete,mecbua ve bildirilerin dağıtımını yapmak,

Üyeler ve diğer kişilere ulaştırılmasını koordine etmek,

DERNEK GENEL BAŞKANI,BAŞKAN YARDIMCISI,GENEL VE MALİ SEKRETERLERİN GOREV VE YETKİLERİ

Dernek Genel Başkanın Gorev ve Yetkileri

a)Genel Başkan Dernek tüzel kişiliğini temsil etmek,Yonetim Kuruluna başkanlık etmek,genel hükümler dahilinde dernek bünyesin içerisinde kurulacak bütün komisyonlara başkanlık etmek,lüzumu halinde,bu gorevine başkan yardımcısı ve genel sekretere devir edebilir.

b)Dernek  adına kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile basın açıklamasında bulunur.Basın açıklamalarında verdiği beyanlar yonetim kurulu kararı olmaksızın yapılır ise,açıklamalardan başkanın kendisi sorumludur.Tüm yazışma ve muhasebe ile ilgili işlemleri başkan yardımcısı İdari ve Mali sekreter ile birlikte yürütür.

c)Denetim Kurulu raporunu ilk yonetim kurulu toplantısına getirmek ve gorüşülmesini sağlamak,

d)Her türlü basılı eser,dergi,gazete,mecmua ve bildirilerin dağıtımının üyelere ve diğer kişilere ulaştırılmasını koordine etmek,dağıtımın yerine ulaşıp ulaşmadığını denetlemek,

e)Şubelerin denetimini yapmak veya yaptırmak,şubeler ile genel merkezin ahenkli çalışmasını sağlamak ve koordine etmek.

Başkan Yardımcısının Gorev ve Yetkileri

a)Başkanın gorev vermesi durumlarında ve yokluğunda derneği temsil etmek,dernek işlerinin yürütülmesi için gorevlilerle birlikte çalışmak,

b)Başkan ve sekreter ile mali sekreterin yapmış olduğu evrakların kontrolünü sağlamak ve muhasebe kayıtlarının düzenli tutulup tutulmadığını kontrol etmek.

Genel Sekreter Gorevleri

a)Her türlü yazışmaları düzenli bir şekilde yapmak,gelen ve giden evrakları ilgili deftere işlemek,

b)Yonetim kurulunun verdiği diğer işleri yapmak.

Mali Sekreterin Gorevi (Saymanın Gorevi)

a)Derneğin her türlü hesap ve işlerini yürütmek,

b)Derneğin gelir ve gider defterini tutmak(İşletme defteri),

c)Bankadan başkan ve yonetim kurulunun belirleyeceği bir üye ile bankadan birlikte para çekmek,odemeleri yapmak,Genel kurula kesinleşmiş gelir gider ile tahmini bütçeyi hazırlamak ve sunmak,

d)Aidatların düzenli toplanması için çalışmalarda bulunmak,genel başkana her yonetim kurulu toplantısında rapor vermek.

Denetim Kurulunu Teşkili,Gorev ve Yetkileri

Madde 11:Denetim kurulu,3 asil,3 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin gorece çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Gorev ve Yetkileri

Denetim kurulu;derneğin ,tüzüğünde gosterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gosterip gostermediğini,defter,hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere gore ve bir yıl geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yonetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu,gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

12-Yüksek İstişare Kurulu

Yüksek istişare kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından 50 kişiyi aşmamak kaydı ile 3 yıl süreliğine seçilecek kişilerden,

Yonetim kurulunun çalışmalarına ışık tutmak,yol gostermek,Arapgir ile yapılacak çalışmalarda tavsiyelerde bulunmak,yapılabilecek projelerde müşterek çalışmalar yapar.Bu kurula seçilen üyelerin Mülki Amirliğine bildirimi zorunlu değildir.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 13:Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

Derneğin hesap donemi 01 Ocak da başlar,31 Aralıkta sona erer.

1-Üye aidatı:Üyelerden giriş odentisi olarak aidat alınır.Bu miktarları her mali yılbaşında artırmaya veya eksiltmeye yonetim kurulu yetkilidir,

2-Şube odentisi:;Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye odentilerinin 1/3 altı ayda bir genel merkeze gonderilir,

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı,gezi ve eğlence,temsil, konser,spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-Derneğin,amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla iktisadi ve ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8-Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 14:Defter tutma esasları;

Dernekte,işletme hesabı esasına gore defter tutulur.Ancak,yıllık brüt gelirin Dernekler Yonetmeliğinin 31,Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap doneminden başlayarak bilanço esasına gore defter tutulur.

  Bilanço esasına geçilmesi durumunda,üst üste iki hesap doneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse,takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına donülebilir.

  Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yonetim kurulu kararı ile bilanço esasına gore defter tutulabilir.

  Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda,bu ticari işletme için,ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine gore defter tutulur.

Kayıt Usulü

  Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yonetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte,aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri:Yonetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri:Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri,derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.Üyelerin odedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri:Gelen ve giden evraklar,tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri:Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri:Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri:Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları,bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı,soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a)bendinin 1,2,3 ve 6ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri,Büyük Defter ve Envanter Defteri:Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına gore yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte,tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan once İl dernekler müdürlüğüne veya tasdik ettirilir.Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.Ancak,bilanço esasına gore tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin,kullanılacağı yıldan once gelen son ayda,her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlemesi

İşletme hesabı esasına gore kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yonetmeliği EK-16 ´da belirtilen ) ´ ´İşletme Hesabı Tablosu ´ ´düzenlenir.Bilanço esasına gore defter tutulması durumunda ise,yıl sonlarında (31 Aralık),Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 15: Gelir ve Gider belgeleri;

Dernek gelirleri,(Dernek Yonetmeliği EK-17 ´de orneği bulunan) ´ ´Alındı Belgesi ´ ´ile tahsil edilir.Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap ozeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

  Dernek giderleri ise fatura,perakende satış fişi,serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.Ancak derneğin,Gelir Vergisi Kanunun 94 ´üncü maddesi kapsamında bulunan odemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine gore gider pusulası,bu kapsamda da bulunmayan odemeleri için (Dernekler Yonetmeliği EK-13 ´te orneği bulunan ) ‘ ´Gider Makbuzu ´ ´düzenlenir.

  Dernek tarafından kişi,kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yonetmeliği EK-14 ´te orneği bulunan) ´ ´Ayni Yardım Teslim Belgesi ´ ´ile yapılır.Kişi,kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yonetmeliği EK-15 ´te orneği bulunan) ´ ´Ayni Bağış Alındı Belgesi ´ ´ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak ‘ ´Alındı Belgeleri ´ ´(Dernekler Yonetmeliği EK-17 ´de gosterilen biçim ve ebatta)yonetim kurulu kararıyla,matbaaya bastırılır.

  Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü,matbaadan teslim alınması,deftere kaydedilmesi,eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yonetmeliğinin ilgili hükümlerine gore hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler,yetki süresi de belirtilmek suretiyle,yonetim kurulu kararı ile tespit edilir.Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği,imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden(Dernekler Yonetmeliği EK- 19 ´da orneği bulunan) ´ ´Yetki Belgesi ´ ´dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek,dernek yonetim kurulu başkanınca onaylanır.Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yonetim kurulu başkanınca,on beş içerisinde dernekler birimine bildirilir.

  Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler,ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

  Yetki belgesinin kullanımı,yenilenmesi,iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yonetmeliğinin ilgili hükümlerine gore hareket edilir.

Gelir Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere,dernek tarafından kullanılan alınan belgeleri,harcama belgeleri ve diğer belgeler ozel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere,kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 16: Derneğin bir onceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yonetmeliği EK- 21 ´de sunulan) ´ ´Dernek Beyannamesi ´ ´dernek yonetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra,her takvim yılının ilk dort ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.Şubelerde Beyannamelerini aynı usulde bulundukları yerin Mülki Amirliğine verir,bir suretini de genel merkeze gonderir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 17: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde yonetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren(Dernekler Yonetmeliği EK-3 ´te sunulan) ´ ´Genel Kurul Sonuç Bildirimi ´ ´ve ekleri yonetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

  Genel Kurul Sonuç Bildirimine;

1-Divan başkanı,başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı orneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa,tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yonetim kurulunca imzalanmış orneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren 30 gün içinde (Dernekler Yonetmeliği EK-26 ´da sunulan) ´ ´Taşınmaz Mal Bildirimi ´ ´ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından,yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmasından once (Dernekler Yonetmeliği EK-4 ´te belirtilen) ´ ´Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi ´ ´iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

  Bildirim formuna,yurtdışından yardım alınması hususunda alınmış yonetim kurulu kararı orneği,varsa bu konuda düzenlenen protokol,sozleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont,ekstra ve benzeri belgenin bir orneği de eklenir.

  Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan once bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

  Derneğin gorev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin orneği (Dernekler Yonetmeliği EK-23 ´de gosterilen) ´ ´Proje Bildirimi ´ ´ne eklenerek,protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine veirlir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yonetmeliği EK 24 ´te belirtilen) ´ ´Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi ´ ´;genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler(Dernekler Yonetmeliği EK-25 ´te belirtilen) ´ ´Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi ´ ´doldurulmak suretiyle,değişikliği izleyen 30 gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

  Dernek tüzüğünde yapılan değişikliklerde tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen 30gün içinde,genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 18: Dernekte genel kurul,yonetim kurulu veya denetim kurulu tarafından yapılabileceği gibi,bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.Genel kurul,yonetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

  Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.Genel kurul veya yonetim kurulu,gerek gorülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 19: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek  için ihtiyaç duyulması halinde yonetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.Ancak bu borçlanma,derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği odeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.Ayrıca şubeler borçlanma yapamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde20: Dernek,gerekli gorülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir.Bu amaçla dernek yonetim kurulunca yetki verilen en az 3 kişilik kurucular kurulu,Dernekler Yonetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri,şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin organları-Gorev ve Yetkileri

Madde 21: Şubeler,tüzel kişiliği olamayan,dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda ozerk faaliyetlerde bulunmakla gorev ve yetkili,tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından otürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç orgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 22: Şubenin organları,

a)Genel Kurul,

b)Yonetim Kurulu,

c)Denetim Kuruludur.

Genel Kurul,şubeye kayıtlı üyelerinden oluşur.Yonetim kurul,5 asıl,5 yedek,denetim kurulu ise 3asıl,3 yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların gorev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler,mevzuatın ongordüğü çerçevede şubede de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 23:  Şubeler,Şube genel kurul toplantıları Genel merkez genel kurulunun çağrı usulüne tabidir.

  Şubeler;Genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az 2 ay once bitirmek zorundadırlar.

  Şubelerin olağan genel kurulu,3 yılda bir OCAK ayı içersinde,şube yonetim kurulunca belirlenecek gün,yer ve saatte toplanır.Şubeler,genel kurul sonuç bildiriminin bir orneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

  Şubeler,genel merkez genel kurulunda 1 Şube Yonetim Kurulu başkanı ve seçilmiş 5 delege ile temsil edilir.

 Genel merkez genel kurulunca en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır.Genel merkez yonetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır,ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

 Şubelerin yonetim veya denetim kurulunda gorevli olanlar genel merkez yonetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki gorevinden ayrılırlar.

Şube Yonetim Kurulunun Gorevden Alınması

Madde 24: Genel Merkez Yonetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından;Şubelerin denetimi yapılır.Bu denetim de,şube yonetim kurulu veya denetim kurulu tüzüğe aykırı faaliyette bulunmak,Dernek gelir ve giderlerinde su istimal,Genel merkez tarafından verilen gorevlerden kaçınmak gibi fiillerde bulunulduğunun tespiti halinde Şube Yonetim Kurulu gorevden alınır.Bu halde şube genel kurulu 60 gün içerisinde yeniden olağanüstü genel kongreye gider.Bu süre içerisinde Şubeyi temsile Genel Merkez Yonetim Kurulunun gorevlendireceği üyelerce temsil edilir.

Temsilcilik Alma

Madde 25: Dernek,gerekli gordüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yonetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir.Temsilciliğin adresi,yonetim kurulu kararıyla temsilci olarak gorevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.Temsilcilik,dernek genel kurulunda temsil edilmez.Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 26: Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak,bu toplantıya katılan üye sayısı,yonetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerinin oylarının 2/3 ´dür.Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 27: Genele kurul,her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun gorüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak,bu toplantıya katılan üye sayısı,yonetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerinin oylarının 2/3 ´dür.Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde,derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesi son yonetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.Bu işlemlere,feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında ‘ ´Tasfiye Halinde ‘ ´ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu,mevzuata uygun olarak derneğin para,mal ve haklarının tasfiye işlemlerinin baştan sonuna kadar tamamlamakla gorevli ve yetkilidir.Bu kurul,once derneğin hesaplarını inceler.İnceleme esnasında derneğe ait defterler,alındı belgeleri,harcama belgeleri,tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara odenir.Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.Alacakların tahsil edilmesi ve borçların odenmesinden sonra kalan tüm para,mal ve hakları,genel kurulda belirlenen yere devredilir.Genel kurulda,devredilecek yer belirlenmemişse;Arapgir belediyesine devir edilir.Belediye devredilen Gayrimenkulü hiçbir zaman satamaz.İleride kurulacak Arapgir Vakfına veya aynı amaçla kurulacak derneğe ücretsiz tahsil eder.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gosterilir ve tasfiye işlemleri,mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç 3 ay içinde tamamlanır.

 Derneğin para,mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun 7 gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

  Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yonetim kurulu üyeleri saklamakla gorevlidir.Bu gorev,bir yonetim kurulu üyesine de verilebilir.Bu defter ve belgeleri saklanma süresi 5 yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 28: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu,Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yonetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.Tüzüğümüz

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1:Derneğin Adı: ´ ´ARAPGİR KÜLTÜR DERNEĞİ ´dir.

Derneğin merkezi İstanbul ´dur.

Dernek,yurt  içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2:Dernek,Arapgirlilerin her türlü hak ve menfaatlerini korumak ve aralarında Sosyal ekonomik,Kültürel dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak,Arapgirin tarihi,kültürü ve folklor turizm alanında çalışmalar ve araştırmalar yapmak,Arapgir ´in tarihi dokusu içerinde Kültür Turizmine kazandırmak,bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmak,Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak projeler yapmak,Aragir ´de aracılık,hayvancılıkve Organik Tarımı ´nın gelişmesi için projeler yapmak,tersine goçü sağlamak,İlçenin Ekonomik Yonden kalkınmasına destek olmak,Avrupa Birliği ve Dünya Bankası nezdinde projeler gerçekleştirmek,Sivil Toplum orgütleri ile iş birliği yapmak,Yüksek oğretim de eğitim goren oğrencilere Burs vermek,ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak,Dernek amacının gerçekleşmesi için Ticari ve İktisadi işletmeler kurmak,kurulmuş şirket ve ortaklıklara ortak olmak amacıyla kurulmuştur.

  Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs,seminer,konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgi,belge,doküman ve yayınları temin etmek,dokümantasyon merkezi oluşturmak,çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete,dergi,kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak,her türlü teknik araç ve gereci,demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi,ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak,sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar,konser,balo,tiyatro,sergi,spor,gezi ve eğlenceli etkinlikler vb.düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır,taşınmaz mal satın almak,satmak,kiralamak,kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak,gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslar arası faaliyette bulunmak,yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere,benzer amaçlı derneklerden,işçi işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,

13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere,kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14-Dernek üyelerinin yiyecek,giyecek ve zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

16-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,diğer derneklerde veya vakıf,sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

17-Sportif faaliyetlerde bulunmak,her türlü sportif faaliyetleri destelemek,başarılı sporcuları yetişmesi için destek sağlamak,

18-Kültürel etkinlikler düzenlemek kültür hizmetleri arasında her türlü tarihi eserlerin gün yüzüne çıkartılması için Üniversiteler,Tarih ve Bilimsel faaliyet gösteren kuruluşlar ile bu tarihi eserleri ulusal ve uluslar arası turizme kazındırmak amacı ile çalışmalar yapar,her dalda hizmet sunan sanatçıları destekler. Yöresel sanatçıların sanatlarını ircasıda maddi ve manevi destek sağlamak,

19-İhtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak,Yüksek öğretimde öğrenim gören öğrencilere burs vermek,burs verilmesini koordine etmek,

20-Arapgir ´in tarihi ile araştırma yapan kuruluşlar ile iş birliği yapmak için çalışmalar yapmak,sosyal ve ekonomik kalkınmasına destek sağlamak,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek,sosyal ve Kültürel alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3:Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabl eden ve mevzuatın ongordüğü koşullarını taşıyan Arapgirli nüfusuna kayıtlı ve veya Arapgirli olupta nüfusunu başka yere alanlar derneğe üye olma hakkına sahiptir.Ancak,yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye ´de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu,dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya istediğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.Başvurusu kabul edilen üye,bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.Dernek Asil üyeleri eşit haklara sahiptir.Ancak dernek organlarına seçilebilmesi için en az 2 yıl asil üye olarak bulunması zorunludur.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu ile onursal üye olarak kabul edilebilir.Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır.Şubelere üye kayıtları alınan kişilerin kayıtları yapılmadan Genel Merkezin onayına sunulur.Genel Merkez yonetim kurulunun onayından sonra şubeye üye kayıtları yapılır.Şube Yönetim Kurulu üye kayıt işlemlerinde tüzük hükümlerine uymak zorundadırlar.

Üyelikten Çıkma

Madde 4:Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla,dernekten çıkma hakkına sahiptir.Üyenin istifa dilekçesi Yonetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlarınmış sayılır.Üyelikten ayrılma,üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5:Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde edememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar,üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6:Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel Kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu,

4-Yüksek İstişare Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli,Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7:Genel Kurul,derneğin en yetkili karar organı olup;derneğe kayıtlı üyelerin katılımı ile şubelerin Yonetim Kurulu başkanı doğal delege olarak ve şubelerin Genel Kurul toplantısında seçilmiş 5 delegenin temsil edilmesinden oluşur.

Genel Kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yonetim veya Denetim Kurulunun gerekli gordüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul,3 yılda bir Mart ayı içerisinde,Yonetim Kurulunca belirlenecek gün,yer ve saatte toplanır

Genel Kurul toplantıya Yonetim Kurulunca çağrılır.

Yonetim Kurulu,Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa;üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi,üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakta gorevlendirir.

Çağrı Usulü

Yonetim Kurulu,dernek tüzüğüne gore kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler,en az on beş gün onceden günü,saati,yeri ve gündemi bir gazete de ilan edilmesi veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.Bu çağrıda,çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa,ikinci toplantının hangi gün,saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az,altmış günden fazla olamaz.

Toplantı,çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa,bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle,ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.Üyeler ikinci toplantıya,birinci fıkrada belirtilen esaslara gore yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

 Genel Kurul,katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun,tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır,çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantı da çoğunluk aranmaz.Ancak,bu toplantıya katılan üye sayısı,Yonetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri,Yonetim Kurulu üyeleri veya Yonetim Kurulunca gorevlendirilerek grevliler tarafından kontrol edilir.Üyeler,Yonetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yonetim kurulu başkanı veya gorevlendireceği yonetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yonetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 Açılıştan sonra,toplantıyı yonetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

  Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda,oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini gostermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarına imzalarını atmaları zorunludur.

  Toplantının yonetim ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel Kurulda,yalnızca gündemde yer alan maddeler gorüşülür.Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından gorüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır;üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.Tüzel kişinin üye olması halinde,tüzel kişinin yonetim kurulu başkanı veya temsille gorevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda gorüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.Toplantı sonunda,tutanak ve diğer belgeler yonetim kurulu başkanına teslim edilir.Yonetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yonetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorunludur.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8:Genel Kurulda ,aksine karar alınmamışsa,yonetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık  olarak oylanır.Gizli oylar,toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dokümü yapılarak belirlenen oylardır.

 Açık oylamada,genel kurul başkanının belirteceği yontem uygulanır.

  Genel kurul kararları,toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

Şu kadar ki,tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları,ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Gorev ve Yetkileri

Madde 9:Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca gorüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yonetim ve Denetim kurulları raporlarının gorüşülmesi ve yonetim kurulunun ibrası,

4-Yonetim kurulunca hazırlanan bütçenin gorüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek gorüldüğünde haklı sebeplerle onların gorevden alınması,

6-Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yonetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yonetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yonetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yonetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yonetim ve denetim kurullarının kamu gorevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ve her türlü odenek,yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için gorevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yonetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslararası faaliyet de bulunması,yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yonetim kurulunun diğer onerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin gorülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer bir gorevlerin yerine getirilmesi.

Yonetim Kurulunun Teşkili,Gorev ve Yetkileri

Madde 10:Yonetim Kurulu 1 başkan,8 asil ve 8 yedek üye olarak Genel kurulca seçilir.Başkanın seçimi tek dereceli olup,Genel kurul tarafından ayrı seçilir.

Yonetim kurulu,seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla gorev bolüşümü yaparak,başkan yardımcısı,sekreter,sayman ve üye ´yi belirler.

Yonetim kurulu,tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.Kararlar,toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yonetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin goreve çağrılması mecburidir.

Yonetim Kurulunun Gorev ve Yetkileri

Yonetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek doneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yonetmelikleri hazırlayarak genel kuru onayına sunmak,

4-Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak,derneğe ait taşınır veya taşınmaz malları satmak,bina veya tesis inşa ettirmek,kira sozleşmesi yapmak,dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini yapar,denetimde usulsüzlüğe ve tüzük hükümlerine aykırı davranılmasının tespiti halinde,genel merkez yonetim kurulu tarafından şube yonetim kurulunu gorevden alır,yerlerine yedek üyeden atama yaparak 30gün içerisinde şubenin olağanüstü genel kurula gitmesini sağlar,

7-Gerekli gorülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yonetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer gorevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

14-Her türlü basılı eser,dergi,gazete,mecbua ve bildirilerin dağıtımını yapmak,

Üyeler ve diğer kişilere ulaştırılmasını koordine etmek,

DERNEK GENEL BAŞKANI,BAŞKAN YARDIMCISI,GENEL VE MALİ SEKRETERLERİN GOREV VE YETKİLERİ

Dernek Genel Başkanın Gorev ve Yetkileri

a)Genel Başkan Dernek tüzel kişiliğini temsil etmek,Yonetim Kuruluna başkanlık etmek,genel hükümler dahilinde dernek bünyesin içerisinde kurulacak bütün komisyonlara başkanlık etmek,lüzumu halinde,bu gorevine başkan yardımcısı ve genel sekretere devir edebilir.

b)Dernek  adına kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile basın açıklamasında bulunur.Basın açıklamalarında verdiği beyanlar yonetim kurulu kararı olmaksızın yapılır ise,açıklamalardan başkanın kendisi sorumludur.Tüm yazışma ve muhasebe ile ilgili işlemleri başkan yardımcısı İdari ve Mali sekreter ile birlikte yürütür.

c)Denetim Kurulu raporunu ilk yonetim kurulu toplantısına getirmek ve gorüşülmesini sağlamak,

d)Her türlü basılı eser,dergi,gazete,mecmua ve bildirilerin dağıtımının üyelere ve diğer kişilere ulaştırılmasını koordine etmek,dağıtımın yerine ulaşıp ulaşmadığını denetlemek,

e)Şubelerin denetimini yapmak veya yaptırmak,şubeler ile genel merkezin ahenkli çalışmasını sağlamak ve koordine etmek.

Başkan Yardımcısının Gorev ve Yetkileri

a)Başkanın gorev vermesi durumlarında ve yokluğunda derneği temsil etmek,dernek işlerinin yürütülmesi için gorevlilerle birlikte çalışmak,

b)Başkan ve sekreter ile mali sekreterin yapmış olduğu evrakların kontrolünü sağlamak ve muhasebe kayıtlarının düzenli tutulup tutulmadığını kontrol etmek.

Genel Sekreter Gorevleri

a)Her türlü yazışmaları düzenli bir şekilde yapmak,gelen ve giden evrakları ilgili deftere işlemek,

b)Yonetim kurulunun verdiği diğer işleri yapmak.

Mali Sekreterin Gorevi (Saymanın Gorevi)

a)Derneğin her türlü hesap ve işlerini yürütmek,

b)Derneğin gelir ve gider defterini tutmak(İşletme defteri),

c)Bankadan başkan ve yonetim kurulunun belirleyeceği bir üye ile bankadan birlikte para çekmek,odemeleri yapmak,Genel kurula kesinleşmiş gelir gider ile tahmini bütçeyi hazırlamak ve sunmak,

d)Aidatların düzenli toplanması için çalışmalarda bulunmak,genel başkana her yonetim kurulu toplantısında rapor vermek.

Denetim Kurulunu Teşkili,Gorev ve Yetkileri

Madde 11:Denetim kurulu,3 asil,3 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin gorece çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Gorev ve Yetkileri

Denetim kurulu;derneğin ,tüzüğünde gosterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gosterip gostermediğini,defter,hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere gore ve bir yıl geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yonetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu,gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

12-Yüksek İstişare Kurulu

Yüksek istişare kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından 50 kişiyi aşmamak kaydı ile 3 yıl süreliğine seçilecek kişilerden,

Yonetim kurulunun çalışmalarına ışık tutmak,yol gostermek,Arapgir ile yapılacak çalışmalarda tavsiyelerde bulunmak,yapılabilecek projelerde müşterek çalışmalar yapar.Bu kurula seçilen üyelerin Mülki Amirliğine bildirimi zorunlu değildir.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 13:Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

Derneğin hesap donemi 01 Ocak da başlar,31 Aralıkta sona erer.

1-Üye aidatı:Üyelerden giriş odentisi olarak aidat alınır.Bu miktarları her mali yılbaşında artırmaya veya eksiltmeye yonetim kurulu yetkilidir,

2-Şube odentisi:;Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye odentilerinin 1/3 altı ayda bir genel merkeze gonderilir,

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı,gezi ve eğlence,temsil, konser,spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-Derneğin,amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla iktisadi ve ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8-Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 14:Defter tutma esasları;

Dernekte,işletme hesabı esasına gore defter tutulur.Ancak,yıllık brüt gelirin Dernekler Yonetmeliğinin 31,Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap doneminden başlayarak bilanço esasına gore defter tutulur.

  Bilanço esasına geçilmesi durumunda,üst üste iki hesap doneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse,takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına donülebilir.

  Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yonetim kurulu kararı ile bilanço esasına gore defter tutulabilir.

  Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda,bu ticari işletme için,ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine gore defter tutulur.

Kayıt Usulü

  Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yonetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte,aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri:Yonetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri:Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri,derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.Üyelerin odedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri:Gelen ve giden evraklar,tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri:Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri:Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri:Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları,bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı,soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a)bendinin 1,2,3 ve 6ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri,Büyük Defter ve Envanter Defteri:Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına gore yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte,tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan once İl dernekler müdürlüğüne veya tasdik ettirilir.Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.Ancak,bilanço esasına gore tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin,kullanılacağı yıldan once gelen son ayda,her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlemesi

İşletme hesabı esasına gore kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yonetmeliği EK-16 ´da belirtilen ) ´ ´İşletme Hesabı Tablosu ´ ´düzenlenir.Bilanço esasına gore defter tutulması durumunda ise,yıl sonlarında (31 Aralık),Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 15: Gelir ve Gider belgeleri;

Dernek gelirleri,(Dernek Yonetmeliği EK-17 ´de orneği bulunan) ´ ´Alındı Belgesi ´ ´ile tahsil edilir.Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap ozeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

  Dernek giderleri ise fatura,perakende satış fişi,serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.Ancak derneğin,Gelir Vergisi Kanunun 94 ´üncü maddesi kapsamında bulunan odemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine gore gider pusulası,bu kapsamda da bulunmayan odemeleri için (Dernekler Yonetmeliği EK-13 ´te orneği bulunan ) ‘ ´Gider Makbuzu ´ ´düzenlenir.

  Dernek tarafından kişi,kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yonetmeliği EK-14 ´te orneği bulunan) ´ ´Ayni Yardım Teslim Belgesi ´ ´ile yapılır.Kişi,kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yonetmeliği EK-15 ´te orneği bulunan) ´ ´Ayni Bağış Alındı Belgesi ´ ´ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak ‘ ´Alındı Belgeleri ´ ´(Dernekler Yonetmeliği EK-17 ´de gosterilen biçim ve ebatta)yonetim kurulu kararıyla,matbaaya bastırılır.

  Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü,matbaadan teslim alınması,deftere kaydedilmesi,eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yonetmeliğinin ilgili hükümlerine gore hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler,yetki süresi de belirtilmek suretiyle,yonetim kurulu kararı ile tespit edilir.Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği,imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden(Dernekler Yonetmeliği EK- 19 ´da orneği bulunan) ´ ´Yetki Belgesi ´ ´dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek,dernek yonetim kurulu başkanınca onaylanır.Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yonetim kurulu başkanınca,on beş içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler,ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı,yenilenmesi,iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yonetmeliğinin ilgili hükümlerine gore hareket edilir.

Gelir Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere,dernek tarafından kullanılan alınan belgeleri,harcama belgeleri ve diğer belgeler ozel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere,kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 16: Derneğin bir onceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yonetmeliği EK- 21 ´de sunulan) ´ ´Dernek Beyannamesi ´ ´dernek yonetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra,her takvim yılının ilk dort ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.Şubelerde Beyannamelerini aynı usulde bulundukları yerin Mülki Amirliğine verir,bir suretini de genel merkeze gonderir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 17: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde yonetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren(Dernekler Yonetmeliği EK-3 ´te sunulan) ´ ´Genel Kurul Sonuç Bildirimi ´ ´ve ekleri yonetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

 Genel Kurul Sonuç Bildirimine;

1-Divan başkanı,başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı orneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa,tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yonetim kurulunca imzalanmış orneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren 30 gün içinde (Dernekler Yonetmeliği EK-26 ´da sunulan) ´ ´Taşınmaz Mal Bildirimi ´ ´ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından,yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmasından once (Dernekler Yonetmeliği EK-4 ´te belirtilen) ´ ´Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi ´ ´iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

  Bildirim formuna,yurtdışından yardım alınması hususunda alınmış yonetim kurulu kararı orneği,varsa bu konuda düzenlenen protokol,sozleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont,ekstra ve benzeri belgenin bir orneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan once bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

 Derneğin gorev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin orneği (Dernekler Yonetmeliği EK-23 ´de gosterilen) ´ ´Proje Bildirimi ´ ´ne eklenerek,protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine veirlir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yonetmeliği EK 24 ´te belirtilen) ´ ´Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi ´ ´;genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler(Dernekler Yonetmeliği EK-25 ´te belirtilen) ´ ´Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi ´ ´doldurulmak suretiyle,değişikliği izleyen 30 gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 Dernek tüzüğünde yapılan değişikliklerde tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen 30gün içinde,genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 18: Dernekte genel kurul,yonetim kurulu veya denetim kurulu tarafından yapılabileceği gibi,bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.Genel kurul,yonetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.Genel kurul veya yonetim kurulu,gerek gorülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 19: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek  için ihtiyaç duyulması halinde yonetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.Ancak bu borçlanma,derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği odeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.Ayrıca şubeler borçlanma yapamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde20: Dernek,gerekli gorülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir.Bu amaçla dernek yonetim kurulunca yetki verilen en az 3 kişilik kurucular kurulu,Dernekler Yonetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri,şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin organları-Gorev ve Yetkileri

Madde 21: Şubeler,tüzel kişiliği olamayan,dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda ozerk faaliyetlerde bulunmakla gorev ve yetkili,tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından otürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç orgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 22: Şubenin organları,

a)Genel Kurul,

b)Yonetim Kurulu,

c)Denetim Kuruludur.

Genel Kurul,şubeye kayıtlı üyelerinden oluşur.Yonetim kurul,5 asıl,5 yedek,denetim kurulu ise 3asıl,3 yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların gorev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler,mevzuatın ongordüğü çerçevede şubede de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 23:  Şubeler,Şube genel kurul toplantıları Genel merkez genel kurulunun çağrı usulüne tabidir.

 Şubeler;Genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az 2 ay once bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu,3 yılda bir OCAK ayı içersinde,şube yonetim kurulunca belirlenecek gün,yer ve saatte toplanır.Şubeler,genel kurul sonuç bildiriminin bir orneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

 Şubeler,genel merkez genel kurulunda 1 Şube Yonetim Kurulu başkanı ve seçilmiş 5 delege ile temsil edilir.

  Genel merkez genel kurulunca en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır.Genel merkez yonetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır,ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yonetim veya denetim kurulunda gorevli olanlar genel merkez yonetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki gorevinden ayrılırlar.

Şube Yonetim Kurulunun Gorevden Alınması

Madde 24: Genel Merkez Yonetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından;Şubelerin denetimi yapılır.Bu denetim de,şube yonetim kurulu veya denetim kurulu tüzüğe aykırı faaliyette bulunmak,Dernek gelir ve giderlerinde su istimal,Genel merkez tarafından verilen gorevlerden kaçınmak gibi fiillerde bulunulduğunun tespiti halinde Şube Yonetim Kurulu gorevden alınır.Bu halde şube genel kurulu 60 gün içerisinde yeniden olağanüstü genel kongreye gider.Bu süre içerisinde Şubeyi temsile Genel Merkez Yonetim Kurulunun gorevlendireceği üyelerce temsil edilir.

Temsilcilik Alma

Madde 25: Dernek,gerekli gordüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yonetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir.Temsilciliğin adresi,yonetim kurulu kararıyla temsilci olarak gorevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.Temsilcilik,dernek genel kurulunda temsil edilmez.Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 26: Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak,bu toplantıya katılan üye sayısı,yonetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

  Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerinin oylarının 2/3 ´dür.Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 27: Genele kurul,her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun gorüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak,bu toplantıya katılan üye sayısı,yonetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

  Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerinin oylarının 2/3 ´dür.Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde,derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesi son yonetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.Bu işlemlere,feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında ‘ ´Tasfiye Halinde ‘ ´ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu,mevzuata uygun olarak derneğin para,mal ve haklarının tasfiye işlemlerinin baştan sonuna kadar tamamlamakla gorevli ve yetkilidir.Bu kurul,once derneğin hesaplarını inceler.İnceleme esnasında derneğe ait defterler,alındı belgeleri,harcama belgeleri,tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara odenir.Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.Alacakların tahsil edilmesi ve borçların odenmesinden sonra kalan tüm para,mal ve hakları,genel kurulda belirlenen yere devredilir.Genel kurulda,devredilecek yer belirlenmemişse;Arapgir belediyesine devir edilir.Belediye devredilen Gayrimenkulü hiçbir zaman satamaz.İleride kurulacak Arapgir Vakfına veya aynı amaçla kurulacak derneğe ücretsiz tahsil eder.

 Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gosterilir ve tasfiye işlemleri,mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç 3 ay içinde tamamlanır.

 Derneğin para,mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun 7 gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yonetim kurulu üyeleri saklamakla gorevlidir.Bu gorev,bir yonetim kurulu üyesine de verilebilir.Bu defter ve belgeleri saklanma süresi 5 yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 28: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu,Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yonetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Leave a Reply